El Campello

El Partido Socialísta de El Campello presentará una moción para la promoción y fomento del valenciano en El Campello

El Campello es un pueblo históricamente valencianoparlante, y el Ayuntamiento, como administración más cercana a los ciudadanos, debe facilitar su aprendizaje a todas las personas que estén interesadas.

La promoción la puede hacer el Ayuntamiento directamente o en colaboración de entidades cívicas de defensa de la Lengua.

Estas iniciativas deberían ser continuadas y programadas en el tiempo como forma de dar a conocer la Lengua y Cultura Valencianas a todo aquel que lo solicite.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 3er. de la Constitució Espanyola, després de proclamar que “el castellà és la llengua oficial de l’Estat”, disposa que “les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives Comunitats Autònomes d’acord amb els seus Estatuts” i que “la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció”

L’article 7é. de l’Estatut d’Autonomia estableix que “els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el castellà. Tots tenen dret a conèixer-los i usar-los”.

La llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, és el fonament legal bàsic per a impulsar la recuperació del valencià.

Amb aquesta base jurídica, ès el ciutadà qui ha d’escollir la llengua per a expressar-s’i l’administraciò ha de garantir els condicions perquè així siga.

Sent l’Administració Local les més propera al ciutadà, té molta rellevància social que siga aquesta la que preste una atenció especial a la promoció del valencià en tots els àmbits de les seues competències. És necessari que l’Ajuntament elabore un programa d’actuacions entre les dues llengües oficials i que tota l’administració municipal participe en el mateix, atenent a la sensibilitat social respecte al fet plurilingüe de la societat del Campello , i propiciar una actitud positiva i compromesa; tenint en compte que la recuperació del valencià és un procés llarg i malgrat les iniciatives realitzades, encara queda per fer.

Per tot açò,el Grup Municipal Socialista insta a l’Ajuntament del Campello al fet que es reafirme en la seua voluntat i decisió de continuar avançant en el procés de recuperació, promoció, ús i normalització de la llengua pròpia dels valencians i fem les següents

PROPOSTES

1- Elaboració del Reglament Municipal sobre l’Ús i la Normalizació del Valencià del Campello.

2- Que per a promoure i millorar el coneixement del valencià es realitzen
cursos dirigits a estrangers, treballadors municipals, del sector serveis i ciutadania en general.